ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

- Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

- Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017)

- Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

- Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

- Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

- Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.ΜΑΕ. 59612/70/Β/05/03